ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี58 ข่าวประกวดราคาอบต.มายและราคากลางปี 57,58 กระดานข่าวสนทนาอบต.มาย CLICK ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์ CLICK
<<<< --------------  ยิ น ดี ด้ อ น รั บ สู่ อ ง ค์ ก า ร บ ริ ห า ร ส่ ว น ต ำ บ ล ม า ย--------->>>>

 

นางรุ่งนภา ศรีโคตร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมาย

 

 
       
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์/ พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
สถานที่ำสำคัญ
ข้อมูลด้านการท่องเที่ยว
ข่าวสารอบต.มาย
   
   
   
   
 
 
 
 
       
โครงสร้างอบต.มาย
คณะผู้บริหารอบต.มาย
สมาชิกสภาอบต.มาย
หัวหน้าส่วนราชการอบต.มาย
สำนักปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา

ทำเนียบผู้บริหารอบต.มาย

 
 
 
 
    แผนยุทธศาสตร์  
  แผนพัฒนาสามปีอบต.มาย
  แผนดำเนินงานประจำปี
  แผนอัตรากำลังพนักงานส่วนตำบ
  แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  ข้อบัญญัติตำบล
 
 
 
 
    ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน  
  ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
  เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
  จดหมายข่าว ไตรมาสที่ 2
  จดหมายข่าว ไตรมาสที่ 1
  ระเบียบการรับบริการต่างๆ
 
 
 
 
    รายงานงบรายรับ-รายจ่าย pdf  
  รายงานการประชุมสภา อบต.มาย
  รายงานการจัดเก็บรายได้
  สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น
  งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
   
 
 
 
 
    ข้อมูลข่าวสารอบต.มาย  
  ประกาศผลการสอบราคาจัดซื้อ-จัดจ้าง
  การโอนงบประมาณ
  แผนการจัดหาพัสดุ
  โครงการก่อสร้างปีงบประมาณ55
   
 
 
 
 
 
 
    กำนัน/ผู้ใหญ่บ้านตำบลมาย  
  อาสาสมัครอสม. ตำบลมาย
  อาสาสมัครอปพร.ตำบลมาย
  ผู้ร่วมประสานงานอบต.มาย
    
   
 
 
 
 
ภาพกิจกรรม
 
 
 
งานส่วนสวัสดิการสังคม อบต.มาย
1

โครงการฝึกอบรมเพาะเห็ดฟาง

2 โครงการทำไส้กรอก,หม่ำ,แหนม
3 โครงการทำเหรียญโปรยทาน
 
แบบฟอร์มคำขอขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
>>> ขอเชิญชมกีฬาต้านยาเสพติด อบต.มายเกมส์ ครั้งที่ 15 ระหว่างวันที่ 21-23 ธันวาคม 2557 
    
>>> ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมโครงการฝึกอาชีพตัดผมชายระยะสั้น 8-12 กรกฎาคม 2557
>>>   ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมในโครงการฝึกอบรมการคุณธรรมจริยธรรม เด็กและเยาวชน
  ระหว่าง 12-14 ธันวาคม 2557  
>>> องค์การบริหารส่วนตำบลมาย รณรงค์สามหมวกนิรภัยมีวินัยในการขับขี่ 
>>> องค์การบริหารส่วนตำบลมายจัดอบรมส่งเสริมทักษะชีวิตเยาวชนต่อต้านยาเสพติดระหว่าง
  ณ วัดทุ่งสว่าง ม.5 บ้านดู่
>>>  รายชื่อผู้ที่ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ / ผู้พิการ
     
   

     คณะผู้บริหาร  |    สภาอบต.   |    หัวหน้าส่วนราชการ   |
 
<<<< ---" วิสัยทัศน์ในการพัฒนา"ตำบลมายน่าอยู่ การเรียนรู้ก้าวหน้า การพัฒนาก้าวนำ เศรษฐกิจชุมชนก้าวล้ำ ด้ายการบริหารจัดการที่ดี --------->>>>
กีฬาต้านยาเสพติดอบต.มาย เกมส์ ครั้้งที่ 15 ระหว่างวันที่ี 21-23 ธันวาคม 2557
   
   
โครงการฝึกอบรมโครงการคุณธรรมจริยธรรม เด็กและเยาวชน ณ วัดทุ่งสว่าง
 
 
|ข่อง 3|ช่อง 5| ช่อง 7| ช่อง 9 |  ดูทีวีออนไลน์ | GOOGLE |
 
 
 

 
  +++ ข้อมูลข่าวสาร +++
 
 
 
 
 

ภาพมหกรรมกีฬาต้านยาเสพติด อบต.มายเกมส์ครั้งที่ 15
ระหว่างวันที่ 21-23 ธันวาคม 2557
 
 
 
 
 
   
   
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลมายให้บริการซ่อมแซมไฟฟ้า
ในหมู่บ้านเพื่อความปลอดภัยในการสัญจรไปมา
ของประชาชนในพื้นที่อบต.มาย
 
 
 
 
 
   
   
   
   
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลมาย
 
 
 
 
 
 
   
   
   
   
ค่ายคุณธรรม จริยธรรม เด็กและเยาวชนตำบลมาย
ระหว่างวันที่ 12-14 มีนาคม 2557 ณ วัดทุ่งสว่าง บ้านดู่
หมู่ที่ 5 ตำบลมาย  อำเภอบ้านม่วง  จังหวัดสกลนคร
 
 
 
 
   
   
   
กิจกรรมวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2558 ณ องค์การบริหารส่วน
ตำบลมาย  มีกิจกรรมบนเวที ,การตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ
 รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ และกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย
 
 
 
 
   
   
   
   
 
 
  +++ ข่าวประจำวันนี้ +++
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายวีรพล พงษ์เภรินทร์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมาย
 
 
 
 
 
 

ติดต่อ อบต.มายโดยตรง

 

EMAIL:: tambonmai@mylocal.go.th
 
 
 
อบต.มายค้นหา
อบต.มาย ยินดีต้อนรับ.....
  + ค้นหาข้อมูลใน google+

กดEnter

   
   
   
   
คู่มือ-ขั้นตอนการร้องเรียนร้องทุกข์
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อบต.มายได้ดำเนินการจัดกิจกรรม
ปรองดองสมานฉันท์
มีกิจกรรม วิ่งออกกำลังกาย
กิจกรรมเต้นอารบิค และอื่นๆมากมาย
     
     
     
เตรียมความพร้อมเข้าสู่อาเซียน
 
 

 

 
   
   
   
   
   
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
   
ติดต่อเรา:::::  องค์การบริหารส่วนตำบลมาย  
275 หมู่ที่ 1 ตำบลมาย อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 47140  
TEL 0-4279-4924 , FAX 0-4279-4924  
EMAIL: tambonmai@mylocal.go.th